Wydarzenia:

Galeria:

*

Informacje

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA STOPNIE MISTRZOWSKIE DAN   SHODAN   Jodan Morote HaitoUchi, Jodan Haito Uchi, Chudan Haito Uchi, Gedan Haito Uchi Jodan Morote Kake Uke, Chudan Morote Kake Uke Osai Uke Kake Geri Ushiro Mawashi Geri Tensho Kata Saifa Kata Taikyoku Sono Ichi, Ni, San Ura Renraku / Mawashi Geri – Ushiro Mawashi Geri – Mae Geri – Mawashi Geri – Ushiro Mawashi Geri Temashiwari Kumite   NIDAN   Jodan Toho Uchi Keiko Uchi Chudan Hiji Uke, Gedan Hiji Uke Gedan Shuto ..

cofnij cofnij gora do góry